અધ્યાય -૧ – ઓમ મા

પાના નંબર – ૧
 • મા, ભાનુ ઉપર ખુબ પ્રસન્ન થયા. ભાનુએ વિશ્વ-સંગીતની અગિયાર વર્ષ ઉપાસના કરી. ભાનુના માનસ પટ પર મા આવ્યા.(૧)
 • મા બોલ્યાઃ:
 • બેટા, તારી ભક્તિ અને શ્રદ્ધાથી હું પ્રસન્ન થઇ છું અને આથી મારી મૂળભૂત કામ કરવાની રીત તને બતાવું છું.(૨)
 • તમામ કામોમાં ફક્ત સત્વગુણનો જ વિજય થાય છે. બધા ગુણોને હું પોતે જ લડાવું છું. અને અંતે સત્વગુણનો વિજય કરાવું છું.(૩)
 • મારો આ મહાન ગુપ્ત ગુણને ફક્ત ગુણ મારામાં સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે અને બધી જગ્યાએ પ્રસરેલો છે.(૪)
 • મારા આ મહાન ગુપ્ત ગુણને ફક્ત સાત્વિક માનસ દ્વારા જ સમજી શકાય છે.(૫)
 • મારા આ મહાન ગુણને માનસપટ પર સમજનાર માણસ આ ગુણને ભગવાન યા ઇશ્વર કહે છે.(૬)
 • ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક શક્તિ ધરાવનાર માણસ મારા ગુણને માનસપટ ઉપર ધરી તેનું ધ્યાન ધરે છે.(૭)
 • પાના નંબર – ૨
 • આ માનસ પટ ઉપર ધ્યાનથી મારા આ મહાન ગુણમાં પોતાની જાતને, આત્માને, બુદ્ધિને, મનને એકાગ્ર કરી ઓગાળી નાખનાર માણસ પોતે જ ભગવાન બની જાય છે.(૮)
 • એકવાર આવી ગતિ પામ્યા પછી તેનો સાર્વત્રિક વિજય થાય છે.(૯)
 • વિશ્વની કોઇપણ વસ્તુ મેળવવા તે શક્તિમાન બને છે.(૧0)
 • તેના તેજથી સમગ્ર ચૈતન્ય તેના ઉપર આકર્ષાય છે.(૧૧)
 • તેની વાણીમાં મારૂ સાત્વીક તેજ આવે છે.(૧૨)
 • દુનિયાના તમામ વિકારોથી તે ઉંચો આવી જાય છે.(૧૩)
 • તે જ્યાં હોય ત્યાં હંમેશ મંગલ થાય છે.(૧૪)
 • તે જ્યાં હોય ત્યાં સર્વત્ર આનંદ અને માત્ર આનંદ થાય છે.(૧૫)
 • તું ભગવાન શું કહેવાય તે સમજવા માંગતો હતો. ભગવાન તે મારો આ ઉચ્ચ ભાવ છે.(૧૬)
 • ફક્ત જ્ઞાનીઓ આ સમજી શકે છે. કારણ આ એક ઉચ્ચ માનસભાવ છે.(૧૭)
 • આ ભાવને સમજનાર મારો “સંદેશવાહક” પયગમ્બર બને છે.(૧૮)
 • મારા તમામ જે તે વખતના અન જે તે સ્થળના જરૂરી કામો હું તેના દ્વારા કરાવું છું.(૧૯)
 • પાના નંબર – ૩
 • મારૂં કામ પત્યા બાદ હું જ તેને મારા ખોળામાં ઓગાળું છું.(૨0)
 • મારા આ ઉચ્ચ ભાવને માનસ-પટ પર લાવી સમજનાર અને તેમાં પોતાનું તમામ ઓગાળનાર માણસ મૃત્યુ પામ્યા છતાં મૃત્યુ પામતો નથી.(૨૧)
 • તે માણસનું તે સ્વરૂપ ગમે તે રીતે આ પૃથ્વી ઉપર કાયમી થઇ જાય છે.(૨૨)
 • આનાથી ઉંચી અવસ્થા કોઇ નથી.(૨૩)
 • હું પણ મારા ઉચ્ચ ગુપ્ત ગુણને તાબે છું.(૨૪)
 • મારે વહેવા માટે હું મારી મરજીથી મારા ઉચ્ચ ગુણને તાબે છું.(૨૫)
 • તુ મારા મહાન ઉચ્ચગુણને માનસપટ પર લાવ.(૨૬)
 • તારા, મન, બુદ્ધિ અને આત્માને તેમાં ઓગાળ.(૨૭)
 • આમ ઓગાળવાથી તું મારા આ દિવ્યગુણમાં એકાકાર થઇ જઇશ.(૨૮)
 • આ પછી તારે કશું પામવું બાકી નહિ રહે.(૨૯)
 • તારા માનવચક્ષુ સમગ્ર વિશ્વને નિહાળી શકશે.(૩0)
 • આમાં ઓગળતા મનુષ્યો જ્યારે આ ભવમાંથી બહાર આવે છે. ત્યારે તરત જ વાસ્તવિક મર્યાદાઓ તેમને નડે છે.(૩૧)
 • આ ભાવને તેઓ અનુભવી શકે છે પણ વર્ણવી શકતા નથી.(૩૨)
 • પાના નંબર – ૪
 • તેમના વર્ણનમાં તેમની પોતાની મર્યાદાઓ આવી જાય છે.(૩૩)
 • આમ તેઓ પોતે સમજ્યા હોય છે, પણ સમજાવી શકતા નથી.(૩૪)
 • અને આથી જ તને ખ્યાલ આવશે કે મારો આ મહાન ગુપ્ત ભાવ ફક્ત સમજી શકાય છે, વર્ણવી શકતો નથી.(૩૫)
 • મારો આ ગુપ્ત મહાન ભાવ છે. જેને “ઇશ્વર”, “ગોડ”, “અલ્લાહ” તરીકે લોકો ઓળખે છે.(૩૬)
 • તેને યાદ કરવાથી “પ્રાર્થના કરવાથી” વિનંતી કરવાથી આ ભાવ તરત જ મદદે આવે છે.(૩૭)
 • સામાન્ય મનુષ્યને સામાન્ય બનાવો ઉપરથી લાગે કે મારો આ ભાવ કામ કરતો જ નથી.(૩૮)
 • પરંતુ તે તેમનું અજ્ઞાન છે. વાસ્તવમાં મારો આ ભાવ પોતે પોતાની રીતે વર્તે છે. અને જ્ઞાનીઓ જ્ઞાન ચક્ષુ વડે તે નિહાળે છે.
  (૩૯)
 • મારા આ ભાવમાં શ્રદ્ધા ધરાવનાર કદી નિરાશ થતો નથી.(૪0)
 • તેની હારમાં પણ તેની જીત હોય છે. (૪૧)
 • તું મારા આ મહાન ગુપ્ત ભાવમાં માનસિક રીતે મસ્ત થા.(૪૨)
 • હું તારું કલ્યાણ કરીશ.(૪૩)
 • તને મારામાં ઓગાળી દઇશ. મનુષ્ય માટે આનાથી ઉંચી કોઇ વસ્તુ પામવાની હોતી નથી.(૪૪)
 • પાના નંબર – ૫
 • “પરમ બ્રહ્મ” ને પામવાની અવસ્થા તે આ અવસ્થા છે.(૪૫)
 • તારુ કલ્યાણ થાઓ.(૪૬)
 • આટલું બોલી મા અદ્રશ્ય થઇ ગયા. (૪૭)
 • ભાનું માના આ ભાવમાં ડુબેલો જાગ્યો. (૪૮)
 • “મા”, “મા” કરતો તે લવારો કરવા લાગ્યો. (૪૯)
 • પછી તે એકદમ રડવા લાગ્યો.(૫0)
 • પ્રથમ અધ્યાય સમાપ્ત